Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč bychom mohli koupit pramice (?)

14. 10. 2011

 Již tři roky se snažím pøesvìdèit nás, abychom zakoupili alespoò dva kusy pramic. Ty co máme nám nepatøí a jsou již znaènì opotøebované. S výrobcem jsem již byl ve spojení a jedna pramice by vyšla na 47. tisíc i s DPH . Chtìl jsem opìt ty s profilovým dnem, protože jsou daleko pevnìjší než ty s dnem hladkým. Životnost takové pramice je jistì minimálnì 20 let.

K tomu je samozøejmì potøeba dokoupit ještì turistická pádla, vesty, pøílby a záchranné vrhací pytlíky (i do motoráku). Èasem by bylo potøeba ještì dokoupit dvì další ( v Hranicích jich svého èasu mìli šest nebo dokonce osm).

Teï nastíním k èemu by nám to vlastnì bylo. Pro pøíchozí mládež do RK ( a taky pro pøíchozí draèáky) by to byly základní výcvikové lodì (a mohli by pádlovat s draèími plasáky). Trenér by na jedné lodi mohl mít najednou až osm svìøencù. Doufám, že jste si všimli, že již dlouhou dobu nemáme žádné kánoisty (jen kajakáøe). Na kánoích už také závodí i dívky a ženy. Tím, že posádku v lodi tvoøí více závodníkù se také vytváøí kolektiv, který je v RK (i když je to individuální sport) velmi dùležitý. Dají se tu nauèit základy techniky pádlování (mùže se v nich jezdit i v kleèe) bez obav z koupele. Na pramicích se i závodí. Tyto pramice jsou velice rychlé a dobøe ovladatelné. Jestli budeme mít štìstí a v pøíští sezonì bude na draèích lodích na treninku pøebytek zájemcù, v pìti se dá trénovat i na pramici a dvì pramice mohou jet na sebe a trénuje až deset borcù – borek (nebo borkyò ?) a taky mohou trénovat i když se jich sejde málo. Neodmyslitelným využitím je možnost sjíždìní øek na tìchto lodích (pøi pøepravì nejsou tak choulostivé na poškození). Dají se využít jako startovací bloky ( nic nemusíme pùjèovat) a záchranné lodì. Celoroènì mohou být uloženy venku ( asi by pro nì byl vhodný pøístøešek). Využití jistì nastane pøi dnech otevøených dveøí a jiných akcích (jako tøeba bylo letošní sjetí Moravy z Bolelouce).

Jasnì je to moc penìz, ale nìjak jsme usnuli na vavøínech se získáváním sponzorù a dotací. Na všechno si nevydìláme. Tím, že by tyto lodì sloužili pøevážnì pro mládež se snad nìjaké peníze podaøí zajistit ( tøeba u mìsta, kraje nebo sponzorù).

Proè to píšu teï? Jestli je potøebujeme a chceme, tak objednat je musíme co nejdøíve, aby mohli sloužit již v pøíští sezónì.

Tímto se obracím na všechny èleny. Podpoøte tento nákup, který nám mùže dlouhodobì pomoci ve více sférách. Za podporu, pøípadné pøipomínky i kritiku dìkuje dìdek Pytuch.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pramice

(Polis, 18. 10. 2011 21:40)

Trochu mě děsí ta cena. Mladí jezdí na zastaralých typech kajaků a myslím, že by to potřebovali více jak kupovat pramici a vybavení k ní. Dosud nikdo nezkusil, jak se dá jezdit na C7, kam by se udělali lavice a je k použití!!!
Ano, pro závody by byly vhodné startovní lodě či malé vory, které by se však
daly vyrobit z potrubních odpadů /viz nový stabil. vor/. Tak kdo se přidá do diskuze?